2014-2015 Telugu Daily Panchangam, Telugu Gantala Panchangam 2014 in Telugu PDF, Jaya Nama Samvatsaram 2014-2015, 2014 Telugu Panchangam PDF Download, Daily Telugu Panchangam 2014, Rahukalam, Amrutakalam, Varjyam Timings.
  Telugu Panchangam 2014-2015 :: October 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
  Telugu Panchangam 2014-2015 :: November 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30

October 25, 2014 - Telugu Panchangam 2013, 2014, 2015

October 25, 2014 - Telugu Panchangam 2013, 2014, 2015

    :: Telugu Panchangam 2013 PDF Download »  Jan  |  Feb  |  Mar  |  Apr  |  May  |  Jun  |  Jul  |  Aug  |  Sep  |  Oct  |  Nov  |  Dec

Telugu Panchangam for Saturday, October 25, 2014
Year : Jaya (1936) Month : Kartika
Paksham : Shukla Paksha Tithi : Dvitiiya 3:40 am+
Star / Nakshatram : Vishaakha 5:29 am+ Yoga : Aayushman 2:30 am+
Sunrise : 6:09 am Sunset : 5:50 pm
Solar Zodiac : Tula Moonrise : 7:16 am
Lunar Zodiac : Vrishchika 11:21 pm Rahukalam : 9:06 am to 10:35 am
Yamagandam : 1:29 pm to 2:54 pm Durmuhurtham : 6:09 am to 7:01 am, 6:58 am to 7:45 am
Varjyam : 10:43 am to 12:19 pm Amritakalam : 8:28 pm to 10:05 pm
Telugu Panchangam: October 24, 2014 Telugu Panchangam: October 26, 2014   
  Telugu Panchangam 2014-2015 :: December 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
   TELUGUPANCHANGAM.ORG - Online Free Web Resources for Telugu People.