2014-2015 Telugu Daily Panchangam, Telugu Gantala Panchangam 2014 in Telugu PDF, Jaya Nama Samvatsaram 2014-2015, 2014 Telugu Panchangam PDF Download, Daily Telugu Panchangam 2014, Rahukalam, Amrutakalam, Varjyam Timings.
  Telugu Panchangam 2014-2015 :: October 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
  Telugu Panchangam 2014-2015 :: December 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

October 31, 2014 - Telugu Panchangam 2013, 2014, 2015

October 31, 2014 - Telugu Panchangam 2013, 2014, 2015

    :: Telugu Panchangam 2013 PDF Download »  Jan  |  Feb  |  Mar  |  Apr  |  May  |  Jun  |  Jul  |  Aug  |  Sep  |  Oct  |  Nov  |  Dec

Telugu Panchangam for Friday, October 31, 2014
Year : Jaya (1936) Month : Kartika
Paksham : Shukla Paksha Tithi : Ashtami 7:16 pm
Star / Nakshatram : Shravana 12:51 am+ Yoga : Shuula 12:56 pm
Sunrise : 6:13 am Sunset : 5:44 pm
Solar Zodiac : Tula Moonrise : 12:41 pm
Lunar Zodiac : Makara Rahukalam : 10:34 am to 11:57 am
Yamagandam : 2:48 pm to 4:17 pm Durmuhurtham : 8:32 am to 9:18 am, 12:22 pm to 1:06 pm
Varjyam : 4:38 am (next day) to 6:04 am (next day) Amritakalam : 3:07 pm to 4:38 pm
Telugu Panchangam: October 30, 2014 Telugu Panchangam: November 1, 2014   
  Telugu Panchangam 2014-2015 :: December 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
   TELUGUPANCHANGAM.ORG - Online Free Web Resources for Telugu People.